Prelegenci EN

arnaudow

 

walery.arnaudow@dzp.pl

Walery Arnaudow

Prawnik, Associate
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, w szczególności w zakresie regulacji dotyczących wytwarzania, rejestracji i dystrybucji produktów leczniczych przez firmy farmaceutyczne oraz działalności aptek. Doradza również w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania do obrotu, reklamy i znakowania środków spożywczych.
balicki

 

andrzej.balicki@dlapiper.com

dr Andrzej Balicki

Counsel
DLA Piper

Dr Andrzej Balicki kieruje zespołem ds. regulacyjnych w warszawskim biurze kancelarii DLA Piper. W swojej praktyce skupia się na doradztwie na rzecz firm z sektora farmaceutycznego i żywnościowego we wszystkich aspektach prawnych związanych z ich działalnością. Andrzej Balicki posiada m.in. doświadczenie w doradztwie w zakresie wprowadzania produktów leczniczych na rynek, refundacji, łańcucha dystrybucji, badań klinicznych, promocji i reklamy oraz procedur compliance. Doradza w zakresie prawa żywnościowego, szczególnie w odniesieniu do regulacji dotyczących suplementów diety oraz oświadczeń zdrowotnych. Reprezentuje podmioty prywatne w postępowaniach przed organami inspekcji farmaceutycznej i sanitarnej oraz sądami. Doradza także w zakresie prawa konkurencji i prawa zamówień publicznych, w tym w odniesieniu do przetargów w branży medycznej i farmaceutycznej. Andrzej Balicki brał udział jako prelegent w licznych konferencjach sektorowych, jest także autorem szeregu publikacji, w tym współautorem pierwszego komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Wolters Kluwer, 2013r.) oraz pierwszego polskiego komentarza do rozporządzenia 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych (Wolters Kluwer, 2015 r.).

 

sbernat@kpmg.pl

Szymon Bernat


Tax Supervisor

KPMG Tax M. Michna sp.k.

Szymon Bernat należy do zespołu doradztwa dla firm farmaceutycznych i z sektora ochrony zdrowia KPMG. Szymon od ponad ośmiu lat specjalizuje się w doradztwie dla firm farmaceutycznych w ramach firm doradczych Wielkiej Czwórki. Jego doświadczenie obejmuje m.in. bieżącą obsługę podatkową, wsparcie podczas kontroli podatkowych, optymalizacje podatkowe, opracowywanie i wdrażanie procedur marketingowych i przekształcenia modeli biznesowych. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i British Center for English and European Legal Studies.

 Blaszczyk PIOTR

 

sekretariat@pzppf.com.pl

Piotr Błaszczyk


Wiceprezes Zarządu
Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, ukończył również studia MBA w Międzynarodowej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. W. Koźmiń­skiego. Od ponad 23 lat związany z branżą farmaceutyczną. Pracował w Polsce i za granicą dla takich międzynarodowych koncernów farmaceutycznych, jak Jansen-Cilag, Baxter, Wyeth, a także polskich firm farmaceutycznych Polfarmex i Adamed. Od 2011 r. do 2015 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki Bioton.
W latach 2002-2007 piastował stanowisko Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Był wówczas odpowie­dzialny m.in. za dostosowanie polskiego prawa farmaceutycznego do wymogów Unii Europejskiej, a także za dokument Polityka Lekowa Państwa. Był również członkiem zarządu Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz Komitetu Cen Leków przy Komisji Europejskiej.
Od 2013 r. wiceprezes Polskiego Związku Producentów Przemysłu Farmaceutycznego, od lipca 2016 r. prezes PZPPF

 

stefan.boguslawski@sequence.p  

Stefan Bogusławski


Partner Zarządzający, Prezes Zarządu

Sequence

Partner Zarządzający w Sequence, polskiej firmie badawczo-doradczej specjalizującej się w ochronie zdrowia. Ekspert rynku zdrowia, specjalizujący się w zagadnieniach finansowania i strategii oraz w rynku farmaceutycznym. Stefan Bogusławski ma 25 lat doświadczenia w badaniach rynku i doradztwie na rynku ochrony zdrowia. Od 8 lat pracuje w Sequence, przedtem przez wiele lat kierował polskim i środkowoeuropejskim oddziałem IMS Health oraz zarządzał firmą badawczą Azyx. Wielokrotnie występował na konferencjach branżowych w Polsce i innych krajach, jest również autorem publikacji w specjalistycznych i masowych mediach dotyczących polskiego rynku ochrony zdrowia, w szczególności rynku leków. Stefan Bogusławski jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, tytuł lekarza uzyskał w 1985 roku.

 

michal.czarnuch@dzp.pl

Michał Czarnuch

Adwokat, Partner
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Specjalista w zakresie prawa farmaceutycznego i medycznego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z refundacją oraz finansowaniem świadczeń zdrowotnych. Doradza także w zakresie tworzenia systemów dystrybucji i handlu produktami leczniczymi oraz systemów ochrony zdrowia, włączając w to zagadnienia związane z tworzeniem i restrukturyzacją podmiotów leczniczych, telemedycyną oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi.
Od początku brał udział w pracach nad ustawą refundacyjną, wielokrotnie prezentując swoje stanowisko podczas dyskusji i debat publicznych, tworząc opinie i raporty na temat funkcjonowania ustawy oraz prowadząc liczne szkolenia i ogólnopolskie konferencje.
Rekomendowany z rankingu Chambers[&]Partners w kategorii Life Science. Praktyk o dogłębnej znajomości zagadnień – informują źródła Ch[&]P.
hincz

 

pawel.hincz@wkb.com.pl

Paweł Hincz

Radca Prawny, Partner
WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Partner w kancelarii WKB. Kieruje praktyką Life Sciences i współpracuje z zespołem fuzji i przejęć.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wcześniej współpracował z międzynarodowymi kancelariami prawniczymi oraz zdobywał doświadczenie jako Starszy Specjalista w Departamencie Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia.
W swojej pracy koncentruje się na fuzjach i przejęciach, private equity oraz prawie korporacyjnym. W tym zakresie posiada szerokie doświadczenie w doradztwie, w szczególności na rzecz firm z sektora medycznego i farmaceutycznego, a także FMCG, bankowo – finansowego, produkcyjnego oraz energetycznego.

 

biuro@infarma.pl

Dr n. med. Dorota Hryniewiecka-Firlej


Prezes Zarządu

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ze specjalizacją i doktoratem z chorób wewnętrznych. Zdobywała doświadczenie w Janssen-Cilag, początkowo na stanowisku Przedstawiciela Medycznego, następnie Kierownika Działu Lecznictwa Szpitalnego. W kolejnych latach pełniła kluczowe funkcje kierownicze w firmach Novo Nordisk oraz Wyeth. Z firmą Pfizer związana od 2009 r. wchodząc w skład Zarządu firmy Pfizer Polska. Obecnie piastuje stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Działu Internal Medicine, jest też członkiem europejskiego Zarządu Dywizji Global Innovative Pharma Business. W dniu 13 maja 2016 r. objęła stanowisko Prezesa Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, a 30 czerwca 2016 r. została wybrana Wiceprezydentem Rady Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Pełni także funkcje zarządcze w organizacjach i stowarzyszeniach takich jak Executive Club czy Business Centre Club. Równolegle do aktywnego życia zawodowego Dorota Hryniewiecka-Firlej działa społecznie, angażując się w działalność na rzecz społeczności lokalnych. Posiada również wykształcenie muzyczne i zawsze znajdzie czas na grę na fortepianie. Odpoczywa słuchając opery. Zafascynowana europejskimi, gotyckimi manuskryptami w wolnym czasie poświęca się swojej pasji, jaką jest tworzenie i malowanie iluminacji przy użyciu barwników przygotowywanych własnoręcznie na podstawie średniowiecznych przepisów.

Krzyżanowski

 

juliusz.krzyzanowski@wkb.com.pl

Juliusz Krzyżanowski

Współzarządzający praktyką Life Sciences
WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Współzarządzający praktyką Life Sciences, współpracuje także z zespołem fuzji i przejęć.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie ochrony zdrowia, które zdobywał jako doradca Ministra Zdrowia. Brał czynny udział w rozmowach, negocjacjach i procesach legislacyjnych dotyczących najważniejszych zmian w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. Uczestniczył także w spotkaniach z najwyższej rangi politykami, przedsiębiorcami i urzędnikami z Polski i zagranicy. Dokonywał analizy i oceny dokumentów będących we właściwości Ministra Zdrowia.
Ponadto, pracując w międzynarodowych kancelariach prawnych, nabywał doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych.
W swojej pracy koncentruje się na doradztwie z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego dla podmiotów prowadzących działalność w sektorze ochrony zdrowia. Współpracuje również z funduszami private equity w zakresie inwestycji w podmioty lecznicze.
michalski

 

bmichalski@deloittece.com

Bartosz Michalski

Radca prawny, Managing Associate

Deloitte Legal

Bartosz jest radcą prawnym kierującym Zespołem Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia Deloitte Legal.
Od wielu lat doradza innowacyjnym i generycznym firmom farmaceutycznym. Posiada również doświadczenie w zakresie świadczenia usług prawnych na rzecz podmiotów z sektora prywatnej służby zdrowia oraz z sektora żywnościowego. W swojej dotychczasowej praktyce Doradzał klientom m.in. w kwestiach refundacyjnych, w kwestiach badań naukowych w tym zwłaszcza badań klinicznych, w kwestiach regulacyjnych dotyczących produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety, w kwestiach związanych z działaniami marketingowymi oraz strategiami dystrybucyjnymi dotyczącymi produktów leczniczych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także reprezentował firmy farmaceutyczne przed organami administracyjnymi i przed sądami.
Jest autorem wielu artykułów i opracowań dotyczących sektora farmaceutycznego i medycznego, a także regularnie występuje jako prelegent na konferencjach branżowych

 

rnowak@deloittece.com

Robert Nowak

Partner, Zespół Business Tax

Deloitte Legal

Robert jest Partnerem w zespole doradztwa w zakresie podatku CIT odpowiedzialny za współpracę z Klientami z sektora farmaceutycznego. Robert jest prawnikiem, licencjonowanym doradcą podatkowym, posiada tytuł MBA.
Uczestniczył w wielu projektach podatkowych dotyczących m.in.: wdrażania nowych struktur organizacyjnych i finansowych działalności spółek, wdrażania procedur podatkowych, strukturyzacji odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, zmian własnościowych, restrukturyzacji struktur, fuzji i przejęć. Posiada bogate doświadczenie w przeglądach podatkowych. Brał także udział w projektach podatkowych dotyczących: badania zgodności procedur podatkowych z wymaganiami Sarbanes-Oxley Act, prawidłowości wyliczenia podatku odroczonego, badania prawidłowości raportowania dla potrzeb księgowości amerykańskiej (FIN-48), oceny istniejących i potencjalnych ryzyk podatkowych.

rej

 

info@farmacja-polska.org.pl

Irena Rej

Prezes Zarządu
Izba Gospodarcza “FARMACJA POLSKA”

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku psychologia. Od 17 lat pełni funkcję Prezesa Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”, inicjator seminariów dla aptekarzy z zakresu farmakoekonomiki, prawa gospodarczego itp. Aktywnie działa m.in. na rzecz poprawy jakości tworzenia prawa podejmując wiele inicjatyw zmierzających do eliminacji niejasnych i szkodliwych przepisów. Uznany autorytet w środowisku farmaceutycznym, prelegentka na licznych konferencjach i seminariach poświęconych najistotniejszym sprawom środowiska farmaceutycznego. Właścicielka jedynej polskiej wytwórni Dagomed, produkującej leki homeopatyczne i hurtowni farmaceutycznej Saramed. Od wielu lat uznawana za najbardziej wpływowa osobę w ochronie zdrowia (w pierwszej pięćdziesiątce na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi w ochronie zdrowia) i „Wpływową Polkę”.

 

kontakt@zphf.pl

Andrzej Stachnik

Prezes Zarządu
Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych

.
Od ponad dwudziestu pięciu lat związany jest rynkiem farmaceutycznym w Polsce . Współtworzył  Grupę Kapitałową ACP Pharma (dawne ORFE SA), jedną z największych firm dystrybucyjnych w kraju, zarządzającą łańcuchem dostaw leków od producenta poprzez hurtownię, aptekę aż do pacjenta. Jako Prezes giełdowej Grupy Kapitałowe stworzył drugą co do wielkości w Polsce sieć aptek Mediq będącą częścią holenderskiej Grupy Kapitałowej  OPG. Był Członkiem Zarządu firmy farmaceutycznej zarządzającej portfolio 40-stu leków generycznych na receptę oraz OTC. Zaangażowany w działalność na rzecz całego środowiska farmaceutycznego, uczestniczył we władzach  organizacji zrzeszających firmy dystrybucyjne oraz producenckie w Polsce. Obecnie Prezes Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych (ZPHF) a wcześniej w Europie – GIRP (Organizacja Europejskich Hurtowni Farmaceutycznych). Przez dwie kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej  “Farmacja Polska”  oraz  Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych.  Publikował artykuły poruszające tematykę  dystrybucyjną na łamach “Czasopisma Aptekarskiego”.

 

bartlomiej.sasin@tjsp.pl

Bartłomiej Sasin

Prawnik, Associate
Tomasik Jaworski Sp. p.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnik programu Liderzy Ochrony Zdrowia, Fundacji im. Lesława Pagi. Specjalizuje się w prawie medycznym, farmaceutycznym oraz wyrobów medycznych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. analizę prawną działalności marketingowej firm z branży farmaceutycznej, doradztwo w zakresie działalności aptek, refundacji oraz dystrybucji produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Prelegent na licznych konferencjach naukowych i branżowych, autor artykułów i opracowań z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego.

 

awrzesniewska@deloittece.com

Anna Wrześniewska


Manager, Zespół Business Tax

Deloitte Legal

Anna jest Menadżerem w Deloitte Polska w Zespole Business Tax oraz licencjonowanym doradcą podatkowym.
Doradza klientom w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, w aspektach międzynarodowego prawa podatkowego oraz w postępowaniach podatkowych. Jest zaangażowana w bieżące doradztwo i postępowania prowadzone dla Klientów Deloitte. Anna uczestniczyła w wielu projektach dotyczących analizy wykonalności oraz implementacji nowych struktur organizacyjnych, finansowych oraz właścicielskich.