Formularz promocyjny
  Udział 1 osoby w konferencji. Cena obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch. Cena nie obejmuje noclegu. 1000 PLN + 23% VAT
Udział 1 osoby w konferencji, w przypadku zgłoszenia minimum dwóch osób z tej samej firmy. Cena obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch. Cena nie obejmuje noclegu. 850 PLN + 23% VAT

W przypadku zgłoszenia trzech osób z tej samej firmy, trzecia osoba gratis UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O akceptacji zgłoszeń decyduje ich kolejność. 

 POBIERZ FORMULARZ

 

WSZYSCY UCZESTNICY KONGRESU OTRZYMAJĄ CERTYFIKAT UDZIAŁU W POWYŻSZEJ EDYCJI KONGRESU POLFARM

 

Rejestracja dla dziennikarzy
Formularz Akredytacji Prasowej POBIERZ AKREDYTACJĘ

 

UWAGA:

Do podanych cen należy doliczyć podatek 23% VAT. Ceny obejmują uczestnictwo w konferencji, komplet materiałów konferencyjnych w wersji drukowanej i elektronicznej, pełne wyżywienie.

 

Warunki uczestnictwa w 30 edycji Kongresu POLFARM:

 

 1. Wyłącznym Organizatorem i podmiotem fakturującym jest Europejskie Centrum Biznesu Sp J. ul 1 Maja 13a/3, 20-410 Lublin, NIP 946-23-86-725.
 2. Wpłaty należy dokonać na konto: ING Bank Śląski S.A. O/Lublin nr 29 1050 1953 1000 0022 7379 8765
 3. Czas nadsyłania zgłoszeń na Kongres jest do 27 września 2017 r. Prosimy o wysłanie formularza wraz z dowodem wpłaty na nr faksu: (081) 747 65 10
 4. Koszt udziału (tabela) oraz wartość podatku 23% VAT w informacjach powyżej
 5. Cena obejmuje prelekcje, materiały konferencyjne w wersji drukowanej i elektronicznej, przerwy kawowe, lunch.
 6. Trzecia osoba zgłoszona z tej samej firmy bierze udział w Kongresie bezpłatnie.
 7. Organizator w ramach zgłoszenia nie gwarantuje noclegu.
 8. Po otrzymaniu zgłoszenia, możemy na Państwa życzenie przesłać potwierdzenie udziału i fakturę proforma.
 9. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem Konferencji.
 10. Rezygnacje z udziału należy przesłać listem poleconym na adres organizatora lub drogą mailową na adres info@ecb.biz.pl.
 11. W przypadku rezygnacji do 25 września 2017 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 500 zł netto (+ 23% VAT).
 12. W przypadku rezygnacji po 25 września 2017 r. pobierane jest 100% wysokości opłaty za udział.
 13. Nie odwołanie zgłoszenia w wyznaczonym terminie i brak udziału w Kongresie nie zwalnia uczestnika z płatności i powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
 14. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
 15. Zamiast zgłoszonej osoby w Kongresie może wziąć udział inny pracownik firmy, ale należy o tym fakcie poinformować organizatora i uzyskanie potwierdzenia zmiany, najpóźniej dzień przed eventem.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji lub jej odwołania.
 17. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w szczególności za zniszczenia na terenie miejsca organizacji konferencji.
 18. Wysyłając zgłoszenie uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie firmy Europejskie Centrum Biznesu Sp. J. oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwości ich poprawienia.
 19. Wysyłając zgłoszenie każdy uczestnik biorący udział w Kongresie POLFARM (zarówno prelegent jak i uczestnik) niniejszym udziela wszelkich praw Europejskiemu Centrum Biznesu i wyraża zgodę na utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie jego wizerunku na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Europejskie Centrum Biznesu oraz każdego z Partnerów oraz pozostałych podmiotów i instytucji zaangażowanych w organizację danej edycji Kongresu POLFARM. Europejskie Centrum Biznesu tym samym dysponuje autorskim prawem majątkowym do materiału audiowizualnego utrwalanego podczas Kongresu i pozostawia sobie prawo do korzystania oraz prawa do udzielania niewyłącznej licencji oraz przenoszenia praw na oficjalnych partnerów oraz instytucje zaangażowane z zastrzeżeniem, iż nie ponosi odpowiedzialności za taki sposób wykorzystania zdjęć przez partnera, w wyniku którego zostałyby naruszone prawa osobiste lub autorskie osób trzecich.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku uczestników i prelegentów Kongresu, wraz z imionami i nazwiskami oraz funkcjami zawodowymi.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem Kongresu oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 22. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, lub tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 24. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 25. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.