REJESTRACJA

.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Farmaceutycznym POLFARM

Warunki udziału

Promocyjny Formularz zgłoszeniowy
(obowiązuje do 31.08.2020 r.)

Formularz zgłoszeniowy
(obowiązuje od 01.09.2020 r.)

Udział 1 osoby w konferencji ONLINE

Cena obejmuje: dostęp do streamingu online, dostęp do zamkniętego czatu, elektroniczne materiały konferencyjne.

1000 zł PLN
+ 23% VAT

1150 zł PLN
+ 23% VAT

Udział 1 osoby w konferencji ONLINE w przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby z tej samej firmy

Cena obejmuje: dostęp do streamingu online, dostęp do zamkniętego czatu, elektroniczne materiały konferencyjne.

850 zł PLN
+ 23% VAT

950 zł PLN
+ 23% VAT

W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA DWÓCH OSÓB Z TEJ SAMEJ FIRMY – TRZECIA OSOBA GRATIS!!

Formularz Akredytacji prasowej dla dziennikarzy

Regulamin zgłoszenia uczestnictwa:

 1. Wyłącznym Organizatorem i podmiotem fakturującym jest Europejskie Centrum Biznesu Sp J. ul 1 Maja 13a/3, 20-410 Lublin, NIP 946-23-86-725.
 2. Wpłaty należy dokonać na konto: ING Bank Śląski S.A. O/Lublin nr 29 1050 1953 1000 0022 7379 8765
 3. Czas nadsyłania zgłoszeń na Kongres jest do 21 września 2020 r. Prosimy o wysłanie formularza wraz z dowodem wpłaty na nr faksu: (081) 747 65 10
 4. Koszt udziału (tabela) oraz wartość podatku 23% VAT w informacjach powyżej
 5. Cena obejmuje prelekcje w formule online, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej, dostęp do czatu dyskusyjnego w trakcie trwania Kongresu.
 6. Trzecia osoba zgłoszona z tej samej firmy bierze udział w Kongresie bezpłatnie.
 7. Po otrzymaniu zgłoszenia, możemy na Państwa życzenie przesłać potwierdzenie udziału i fakturę proforma.
 8. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem Konferencji.
 9. Rezygnacje z udziału należy przesłać listem poleconym na adres organizatora lub drogą mailową na adres info@ecb.biz.pl.
 10. W przypadku rezygnacji do 17 sierpnia 2020 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 500 zł netto (+ 23% VAT).
 11. W przypadku rezygnacji po 17 sierpnia 2020 r. pobierane jest 100% wysokości opłaty za udział.
 12. Nie odwołanie zgłoszenia w wyznaczonym terminie i brak udziału w Kongresie nie zwalnia uczestnika z płatności i powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
 13. Brak udziału w Kongresie poprzez nie zalogowanie się na platformie konferencyjnej nie zwalnia uczestnika z płatności i powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość video oraz audio streamingu na komputerze uczestnika. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za utrudniony lub uniemożliwiony dostęp do systemu dyskusyjnego, jeżeli spowodowane to zostało oprogramowaniem zainstalowanym na komputerze uczestnika lub w sieci lokalnej do której komputer uczestnika został zalogowany. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za utrudniony lub uniemożliwiony dostęp do systemu dyskusyjnego, jeżeli systemy zabezpieczające streaming odrzucą możliwość nawiązania połączenia z komputerem uczestnika z powodów bezpieczeństwa.
 15. Minimalne wymagania, jakie są konieczne do użytkowania strony Kongresu, strony streamingu oraz systemu dyskusyjnego:
  1. Przeglądarka internetowa na komputerach stacjonarnych/laptopach (systemy Windows): Google Chrome (min. wersja 65.0.3325), Mozilla Firefox (min. wersja. 62.0.2), Microsoft Edge (min. wersja 1803), Opera (min. wersja 56.0.3051.28). Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Internet Explorer.
  2. Przeglądarka internetowa na komputerach stacjonarnych/laptopach (systemy macOS): Apple Safari (min. wersja 12.1.2), Google Chrome (min. wersja 70.0.3538.77), Mozilla Firefox (min. wersja 62.0.2).
  3. W przypadku urządzeń mobilnych z systemem Android: wersja systemu co najmniej 5.0, najnowsze stabilne wersje przeglądarek Google Chrome lub Mozilla Firefox
  4. W przypadku urządzeń mobilnych z systemem iOS: wersja systemu co najmniej 11.0, najnowsze stabilne wersje przeglądarek Safari, Google Chrome lub Mozilla Firefox
  5. Przeglądarki internetowe muszą mieć włączoną obsługę standardowych mechanizmów takich jak: ciasteczka (cookies), JavaScript, Szyfrowanie SSL.
  6. Przeglądarki internetowe i urządzenie powinny mieć wyłączone: dodatki do blokowania reklam, takie jak AdBlock, Website Ad Block, itp., blokowanie lub ograniczenie dostępu do usług i serwisów internetowych.
 16. System dyskusyjny objęty jest moderacją Organizatorów i każdy komentarz, pytanie lub wypowiedź, jaka do systemu trafi jest moderowana przed publikacją. Organizator może nie dopuścić komentarza, pytania lub wypowiedzi do publikacji w systemie i nie musi podawać z tego powodu przyczyny.
 17. Organizator każdorazowo podczas moderacji będzie kierował się niniejszym regulaminem, przepisami prawa polskiego oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym zasadami netykiety.
 18. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
 19. Zamiast zgłoszonej osoby w Kongresie może wziąć udział inny pracownik firmy, ale należy o tym fakcie poinformować organizatora i uzyskanie potwierdzenia zmiany, najpóźniej dzień przed eventem.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji lub jej odwołania.
 21. Wysyłając zgłoszenie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z udzielonymi w formularzu zgodami. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Europejskie Centrum Biznesu dostępne są na stronie www.ecb.biz.pl oraz w powyższym formularzu zgłoszeniowym.
 22. Wysyłając zgłoszenie każdy uczestnik biorący udział w Kongresie POLFARM (zarówno prelegent jak i uczestnik) udziela wszelkich praw Europejskiemu Centrum Biznesu i wyraża zgodę na utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie jego wizerunku na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Europejskie Centrum Biznesu oraz każdego z Partnerów oraz pozostałych podmiotów i instytucji zaangażowanych w organizację danej edycji Kongresu POLFARM. Europejskie Centrum Biznesu tym samym dysponuje autorskim prawem majątkowym do materiału audiowizualnego utrwalanego podczas Kongresu i pozostawia sobie prawo do korzystania oraz prawa do udzielania niewyłącznej licencji oraz przenoszenia praw na oficjalnych partnerów oraz instytucje zaangażowane z zastrzeżeniem, iż nie ponosi odpowiedzialności za taki sposób wykorzystania zdjęć przez partnera, w wyniku którego zostałyby naruszone prawa osobiste lub autorskie osób trzecich.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku uczestników i prelegentów Kongresu, wraz z imionami i nazwiskami oraz funkcjami zawodowymi.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem Kongresu oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 25. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, lub tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 27. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 28. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.