REJESTRACJA

.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Farmaceutycznym POLFARM

Warunki udziału

Promocyjny Formularz zgłoszeniowy
(obowiązuje do 13.12.2019 r.)

Formularz zgłoszeniowy
(obowiązuje od 14.12.2019 r.)

Udział 1 osoby w konferencji

Cena obejmuje: udział w konferencji w dniu 28.01.2020, materiały konferencyjne, catering.
Cena nie obejmuje noclegu.

1000 zł PLN
+ 23% VAT

1150 zł PLN
+ 23% VAT

Udział 1 osoby w konferencji w przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby z tej samej firmy

Cena obejmuje: udział w konferencji w dniu 28.01.2020, materiały konferencyjne, catering.
Cena nie obejmuje noclegu.

850 zł PLN
+ 23% VAT

950 zł PLN
+ 23% VAT

W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA DWÓCH OSÓB Z TEJ SAMEJ FIRMY – TRZECIA OSOBA GRATIS!!

Formularz Akredytacji prasowej dla dziennikarzy

Regulamin zgłoszenia uczestnictwa:

 1. Wyłącznym Organizatorem i podmiotem fakturującym jest Europejskie Centrum Biznesu Sp J. ul 1 Maja 13a/3, 20-410 Lublin, NIP 946-23-86-725.
 2. Wpłaty należy dokonać na konto: ING Bank Śląski S.A. O/Lublin nr 29 1050 1953 1000 0022 7379 8765
 3. Czas nadsyłania zgłoszeń na Kongres jest do 27 stycznia 2020 r. Prosimy o wysłanie formularza wraz z dowodem wpłaty na nr faksu: (081) 747 65 10
 4. Koszt udziału (tabela) oraz wartość podatku 23% VAT w informacjach powyżej
 5. Cena obejmuje prelekcje, materiały konferencyjne w wersji drukowanej i elektronicznej, przerwy kawowe, lunch.
 6. Trzecia osoba zgłoszona z tej samej firmy bierze udział w Kongresie bezpłatnie.
 7. Promocje indywidualne (np. Black Friday, promocje mikołajkowe, itp.) zawsze dotyczą tylko i wyłącznie nowych zgłoszeń, nie obejmują zgłoszeń, które zostały przesłane przed daną promocją.
 8. Organizator w ramach zgłoszenia nie gwarantuje noclegu.
 9. Po otrzymaniu zgłoszenia, możemy na Państwa życzenie przesłać potwierdzenie udziału i fakturę proforma.
 10. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem Konferencji.
 11. Rezygnacje z udziału należy przesłać listem poleconym na adres organizatora lub drogą mailową na adres info@ecb.biz.pl.
 12. W przypadku rezygnacji do 20 listopada 2019 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 500 zł netto (+ 23% VAT).
 13. W przypadku rezygnacji po 20 listopada 2019 r. pobierane jest 100% wysokości opłaty za udział.
 14. Nie odwołanie zgłoszenia w wyznaczonym terminie i brak udziału w Kongresie nie zwalnia uczestnika z płatności i powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
 15. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
 16. Zamiast zgłoszonej osoby w Kongresie może wziąć udział inny pracownik firmy, ale należy o tym fakcie poinformować organizatora i uzyskanie potwierdzenia zmiany, najpóźniej dzień przed eventem.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji lub jej odwołania.
 18. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w szczególności za zniszczenia na terenie miejsca organizacji konferencji.
 19. Wysyłając zgłoszenie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z udzielonymi w formularzu zgodami. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Europejskie Centrum Biznesu dostępne są na stronie www.ecb.biz.pl oraz w powyższym formularzu zgłoszeniowym.
 20. Wysyłając zgłoszenie każdy uczestnik biorący udział w Kongresie POLFARM (zarówno prelegent jak i uczestnik) udziela wszelkich praw Europejskiemu Centrum Biznesu i wyraża zgodę na utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie jego wizerunku na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez Europejskie Centrum Biznesu oraz każdego z Partnerów oraz pozostałych podmiotów i instytucji zaangażowanych w organizację danej edycji Kongresu POLFARM. Europejskie Centrum Biznesu tym samym dysponuje autorskim prawem majątkowym do materiału audiowizualnego utrwalanego podczas Kongresu i pozostawia sobie prawo do korzystania oraz prawa do udzielania niewyłącznej licencji oraz przenoszenia praw na oficjalnych partnerów oraz instytucje zaangażowane z zastrzeżeniem, iż nie ponosi odpowiedzialności za taki sposób wykorzystania zdjęć przez partnera, w wyniku którego zostałyby naruszone prawa osobiste lub autorskie osób trzecich.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku uczestników i prelegentów Kongresu, wraz z imionami i nazwiskami oraz funkcjami zawodowymi.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i rejestracji materiałów związanych z przebiegiem Kongresu oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 23. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, lub tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 25. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 26. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.